Slov. a české VŠ – členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ 0 EUR
Stredné školy 0 EUR
Študenti 0 EUR
Slov. a české VŠ, ktoré nie sú členmi EUNIS-SK a EUNIS-CZ
+ neziskové organizácie
0 EUR
Členovia EUNIS zo zahraničia 0 EUR
Firmy – členovia EUNIS-SK

Poplatok je možné riešiť formou objednávky na organizátora UNINFOS 2021.
80 EUR (bez vystúpenia)
Firmy – členovia EUNIS-SK

Poplatok je možné riešiť formou objednávky na organizátora UNINFOS 2021.
80 EUR + dobrovoľný príspevok
(vystúpenie, prezentácia, výstavná plocha)
Komerčná organizácia bez aktívnej účasti 150,- EUR
Komerčná organizácia s vystúpením, článkom v zborníku 200,- EUR
Komerčná organizácia s vystúpením, článkom v zborníku,
logom na webe
250,- EUR
Komerčné organizácie – nečlenovia EUNIS-SK
(článok v zborníku, logo na webe a v zborníku, výstavná plocha)
min 500,- EUR
Zamestnanci a študenti UNIZA (bez nároku na stravu, tašku
a menovku), pozvaní hostia a členovia organizačného
a programového výboru
0,- EUR

Účastnícky poplatok v sebe zahŕňa:

  • organizačné náklady,
  • náklady na vydanie zborníka príspevkov v elektronickej forme.

 

Bankové spojenie pre zasielanie účastníckeho poplatku pre slovenských účastníkov je:

Číslo účtu: IBAN SK68 8180 0000 0070 0008 0778
Variabilný symbol: 212392021

Adresa príjemcu platby:
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, Slovensko
Účel platby: účastnícky poplatok na konferenciu (alebo môžete zadať meno účastníka-konferencia)

 

Bankové spojenie pre zasielanie účastníckeho poplatku pre zahraničných účastníkov je:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000080778/8180
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778
Variabilný symbol: 212392021

Adresa príjemcu platby:
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, Slovensko
Účel platby: účastnícky poplatok na konferenciu (alebo môžete zadať meno účastníka-konferencia)